BT-M:1-(1',2'-Dicarboxyethyl)benzotriazole

BT-M:1-(1',2'-Dicarboxyethyl)benzotriazole

Product BT-M
Chemical Name 1-(1',2'-Dicarboxyethyl)benzotriazole
CAS NO. 64598-03-4
Packing -
Appearance Graysh white solid
Mw 235

New Development back to index

メニュー